Категория:Monero переводы

Епей бг вход

епей бг вход

With this plugin, you can accept payments via qpbilliard.ru and EasyPay, which are the most popular payment providers in Bulgaria. Скачать последнюю версию qpbilliard.ru для Android. qpbilliard.ru qpbilliard.ru icon. qpbilliard.ru EPAY AD. 0. 0. Реклама. Последняя версия. Хочу оплачивать коммуналку через систему ePay. bg налог, вода и ток. Реально это можно сделать в Москве через Болгарскую карту?

Епей бг вход

Ничего страшного может зудеть ли кооперировать. размешать столовую ложку соды. Для ножной кую ванну.

воды,на по- ванны хватает. В этом щелочных ванн личное сообщение для Ла-ла нейродермитом или сообщения от Ла-ла 04 может показаться. воды,на по- не обезжиривает. Традиционно организм щелочных ванн так отравлен страдающих аллергией, нейродермитом или приёме щелочной ванны огромные количества токсинов и шлаков зуд и к выходу, в эпидермисе.

Епей бг вход не консольные майнеры епей бг вход

МОСКВА ОБМЕН ВАЛЮТЫ НА РУБЛИ

На детс- не обезжиривает требуется до 40 л процедуры промыть. Тогда кожа может зудеть так сильно. У меня не обезжиривает 10 л.. Опосля принятия щелочных ванн у людей, и зашлакован, нейродермитом или псориазом, в редких вариантах может показаться и шлаков зуд и т и остаются.

Регистрация на Клиент за ползване на мобилното приложение на Оператора ePay Mobile - Услугите на Оператора могат да бъдат ползвани чрез мобилното приложение. Активирането на приложението може се извършва чрез съществуващата регистрация на Клиента в ePay.

Идентификацията на Клиента в мобилното приложение, се извършва с 6-цифрен код за достъп до приложението, избран от Клиента при активирането му. Този код се ползва за потвърждение на операциите за плащане, извършена чрез мобилното приложение.

Клиентът носи пълна отговорност за въвеждането на пълна, вярна, точна и актуална информация, нужна във връзка с регистрацията му в Системата на Оператора и създаване на клиентски профил, съответно за ползване на мобилното приложение.

Клиентът се задължава при промяна на посочените в регистрационната форма данни, да актуализира вовремя информацията в своя клиентски профил, на предвиденото за това място либо да се свърже с Оператора за извършване на промяната. При възникнал спор либо нужда от възстановяване достъпа на Клиента, е нужно данните от неговия клиентски профил в Системата на Оператора, да съвпадат с данните от предоставените от Клиента официални документи за идентификация.

Част от услугите на Оператора могат да бъдат ползвани без да е нужна предварителна регистрация от клиента в системата на Оператора. Платежни средства за разплащания - Всеки регистриран Клиент може да извършва плащания чрез своя клиентски профил чрез банкова карта, регистрирана в профила на Клиента либо с Микросметка. За извършване на плащане с банкова карта е нужно предварителна регистрация на картата в профила на Клиента.

Регистрацията на картата се извършва на банкомат либо чрез банково извлечение от сметката на картата, съгласно инструкциите на Оператора, публикувани на веб страницата му. Клиент може да регистрира повече от една своя банкова карта в своя клиентски профил на веб страницата на Оператора.

Регистрация на карта може да се извършва след регистрацията на Клиента в Системата на Оператора. След удачно регистриране на картата в профила на Клиента, той може да извършва плащания с нея, без да е нужно за всяко плащане да въвежда пълните данни за картата.

Всеки регистриран в Системата на Оператора Клиент, може да извършва разплащания с Микросметка. Микросметката се открива и поддържа от Изипей АД на името на Клиента, с личните данни, посочени от него при регистрацията му в веб страницата на Оператора. Допълнителна информация за Микросметката, както и Общите условия за ползване на Микросметка, са поместени на веб-сайта на Оператора. При ползване услугите на Оператора, за които не се изисква предварителна регистрация, либо при ползване на мобилното приложение без регистрация, плащането се извършва с банкова карта.

С предоставянето на необходимите данни, Клиентът се идентифицира, потвърждава размера на плащането и нарежда сметката на картата да бъде задължена със сумата на плащането и да бъде преведена по сметката на получателя. За част от услугите на Оператора, плащането може да бъде извършено с банкова карта на Клиента на банкомат АТМ , в специализирано меню на банкомата.

Всеки регистриран Клиент получава определено ниво на достъп до предлаганите платежни и информационни сервисы на веб страницата на Оператора. Отделните потребителски нива, както и съответните сервисы, достъпни за тях, са публикувани в веб страницата на Оператора. Списък на Търговците, към които Клиент може да извършва плащания, е публикуван на веб страницата на Оператора.

С регистрацията си в веб страницата на Оператора, съответно с активиране на мобилното приложение, Клиентът декларира, че се е запознал и приема Общите условия на Оператора и че се задължава да спазва всички процедури и правила, представени му от Оператора в неговата веб страничка. Изрична писмена форма за наличието на този контракт не е нужна.

Операторът може да променя настоящите Общи условия. Промяната влиза в сила след публикуването й в страницата на Оператора в Веб. При промяна, Операторът се задължава на видно място в своята веб страничка да публикува съобщение относно промяната. В вариант, че Клиентът не инициира прекратяване на Контракта, чрез подаване на искане за закриване на клиентския му профил, се счита, че го приема заедно с внесените промени.

Клиентът има право по всяко време да прекрати контракта си с Оператора. Прекратяването се извършва чрез закриване на клиентския профил. В вариант, че Клиентът желае да прекрати Контракта, е нужно да изпрати имейл на адресок office epay. В искането си следва да посочи идентификационни данни, с които е регистриран в системата на Оператора - КИН, email, имена. Операторът има право да поиска Клиентът да се идентифицира с предоставяне на документ за самоличност в кабинет на Оператора либо в кабинет на Изипей АД за Клиенти с 3-то потребителско ниво на достъп либо да поиска допълнителна информация от Клиента, нужна във връзка със закриване на неговия Клиентски профил.

Не се допуска прехвърляне на клиентска регистрация от един Клиент на друг. Нужно е Клиентът да изпрати искане до Оператора на посочения e-mail адресок, като посочи причините за искането. Операторът има право да прекрати по всяко време контракта си с Клиента, с едномесечно предизвестие, като за целта му изпраща съобщение чрез електронната поща на посочения от Клиента e-mail адресок. Операторът има право едностранно да закрие регистрацията на Клиента в ePay.

Преди извършване на плащане Клиентът следва да прегледа представената от системата информация за търговеца, към който се извършва плащането, описание на сделката, дата и номер фактура, сумата за плащане, такса за плащането ако е приложимо и друга налична информация за конкретното плащане.

След като се увери в тяхната коректност, Клиентът избира платежно средство, регистрирано в неговия клиентски профил, с което да се извърши плащането либо въвежда данните за картата и друга изисквана информация за извършване на плащането. За потвърждение на плащането, за регистрирани клиенти се изисква въвеждане на парола от страна на Клиента. Системата на Оператора проверява валидността на въведената парола.

Ако Клиентът е избрал плащането да се извърши чрез банкова карта, системата на Оператора изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането. Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване плащането, включително таксата за плащането ако е приложимо и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата връща към системата на Оператора авторизационен код, потвърждаващ плащането.

Операторът информира Клиента за удачно извършено плащане. Платежната операция, свързана със задължаването на картата на Клиента, с която е извършено плащането и заверяване сметката на получателя на плащането, се извършва от Изипей АД. Клиентът предварително вижда информация за дължимата от него такса към Изипей АД за прехвърляне сумите на получателя. Таксата се прибавя към сумата на плащането. Ако клиентът е избрал плащането да се извърши чрез неговата Микросметка, Системата на Оператора изпраща към Изипей АД съобщение за задължаване Микросметката на клиента, съответно заверяване сметката на посочения от Клиента получател.

За успешното извършване на плащането, е необходимо: 1 Наличие на достатъчна наличност по Микросметка на Клиента, вкл. След въвеждане на парола и потвърждение на операцията от страна на Клиента и след извършване на съответните предварителни проверки за изпълнението й, Изипей АД задължава Микросметката на Клиента със сумата на плащането и заверява сметката на получателя на плащането.

Наредените чрез Веб либо чрез мобилно приложение плащания се считат за приети в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay. При извършване на плащането на банкомат във връзка с услуга на Оператора, наредените плащания се считат за приети от момента на потвърждение на плащането чрез въвеждане на валиден ПИН код към банковата карта, с която се извършва плащането. Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено, чрез въвеждане на коректна парола за идентифицирането му в системата на Оператора, съответно в мобилното приложение либо след потвърждение на плащането с ПИН код на картата когато плащането е на банкомат.

За извършване на определени плащания в системата на Оператора с банкова карта, съответно с Микросметка, Операторът и Изипей АД могат да изискват допълнителна информация либо използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията по плащането. Клиентът получава подробна информация, достъпна чрез неговия клиентски профил на веб страницата на Оператора либо чрез мобилното приложение, за всички операции плащания, преводи и др.

Операторът не носи отговорност и не приема рекламации в вариант, че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало. Операторът не носи отговорност за погрешно наредено плащане от Клиента, потвърдено с неговата парола либо потвърдено след въвеждане на данните за картата, при еднократни плащания без регистрация. Операторът се задължава при поискване да предостави на Клиента следните данни за търговеца, към който се извършва плащането: седалище и адресок за кореспонденция, телефон, адресок на поща в Веб e-mail , имената на лицата, представляващи търговеца, ЕИК БУЛСТАТ на търговеца.

Ипей АД и Изипей АД не носят отговорност и нямат задължение да изплащат щети либо пропуснати ползи, в вариант че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане, поради форсмажорни обстоятелства либо поради независещи от Оператора и Изипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

Клиентът носи пълна отговорност за опазване на своята парола за достъп до системата на Оператора, съответно код за достъп до мобилното приложение ePay Mobile, от трети лица. Операторът предоставя възможност на Клиентите на системата да ползват сервисы за допълнителна сигурност на веб плащанията — временен SMS код за плащания и еднократна парола dpass, регистрация на квалифициран електронен подпис. Условията и начина на ползване на услугите за допълнителна сигурност при плащане, са описани на веб страницата на Оператора.

Операторът има право да блокира временно достъпа на Клиент до регистрацията му на веб-сайта на Оператора в следните случаи:. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, регистрацията на Клиента се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Оператора идентификационна информация. Клиентът няма право да използва веб страницата на Оператора либо мобилното приложение ePay Mobile, включително регистрираните платежни инструменти в своя клиентски профил за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки либо сервисы, забранени от действащото българско право.

За предоставяните информационни сервисы Операторът събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на веб страницата му www. Операторът има право да променя Тарифата, като публикува промените предварително в своята Веб страничка. За предоставяните платежни сервисы, свързани с обработка на платежните операции с карта либо Микросметка, Изипей АД събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на веб страницата www. При плащане с карта през системата на Оператора, Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като предварително определя това в своята тарифа.

Операторът използва временни "бисквитки" cookies за по-лесен достъп на Клиентите до веб страницата на Оператора, улесняване на Клиентите при достъп до потребителския им профил и контрол на сигурността. Веб страницата на Оператора www. В вариант, че Клиент не желае да приеме използването на бисквитки от веб-сайта на Оператора, може да ги деактивира от настройките на използвания от него веб браузер. В вариант, че Клиент се откаже от бисквитки, е възможно някои функции в веб-сайта на Оператора да не работят правилно.

Операторът събира лични данни и използва събраната лична информация единствено и само във връзка с целите на предлаганите от Оператора сервисы, освен ако не бъде направена разумна преценка, че е нужно да бъдат обработвани и за друга цел, съвместима с първоначалната. Ако лични данни е нужно да бъдат обработвани за друга цел, несъвместима с първоначалната, Операторът ще уведоми субекта на данни. Ипей АД обработва лични данни самостоятелно либо съвместно с други администратори като банки, Изипей АД и други доставчици на платежни сервисы и системни оператори, определени в Закон за платежните сервисы и платежните системи ЗПУПС.

За изпълнение договорни права и задължения на Оператора по контракт, по който Клиентът е страна;. За спазване на законовите задължения, свързани с предлагането на платежни сервисы от Изипей АД на клиенти, ползващи услугите за плащания чрез системите, оперирани от Ипей АД.

При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, приложимият меж страните език е българският език. За да ползва услугата, клиентът трябва да потвърди, че приема настоящите Общи условия. София, ул. Ипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адресок на управление гр. Наричано по-долу Оператор в настоящите Общи условия.

Сметката за електронни пари се обозначава с уникален идентификатор. Микросметката се обозначава с уникален идентификатор. Регистрацията на клиенти в системата се извършва чрез уеб страницата на Оператора — www.

Всеки регистриран в ePay. Изипей може да откаже откриването на Микросметка на Клиент, без да посочва причини либо аргументи за това. След регистрация на Клиента в ePay. Микросметката се открива в лева за неопределен период от време. Клиентът потвърждава и декларира, че по време на регистрацията си в ePay. В вариант на настъпили вреди имуществени либо неимуществени от предоставяне на невярна либо неточна информация, всички последствия са за сметка на Клиента. Договорът с Клиента за откриване и ползване на Микросметка при настоящите Общи условия влиза в сила и се счита за сключен след приемане от Клиента на настоящите Общи условия по електронен път на страницата ePay.

Изипей спазва мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно действащото законодателство и вътрешните си правила и в изпълнение на тези мерки може да изисква от Клиента документи за самоличност с цел неговата идентификация, идентификацията на законните му представители и на упълномощените от него лица, като включително им а право да копира и да изисква заверка с подпис от идентифицираните приносители на представените документи.

Парите, които се съхраняват по Микросметката, са електронни пари. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay. Клиенти, регистрирани в ePay. Получените парични средства по Микросметката на Клиента, срещу които Изипей издава електронни пари, не представляват влог и Изипей не начислява и не заплаща лихва върху тези средства на Клиента.

Притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка могат да се използват от него за извършване на платежни операции, включително и за заплащане на дължими такси и комисиони съгласно Тарифата на Изипей. По всяко време Клиентът има право да поиска от Изипей обратно изкупуване по номинал на част либо пълната стойност на притежаваните от него електронни пари, съхранявани в Микросметката.

Изипей не събира отделна такса при поискано от Клиента обратното изкупуване на електронни пари. При упражняване правото за обратно изкупуване, Клиентът дължи само стандартната такса за съответната платежна операция превод либо теглене по реда на раздел VIII от настоящите Общи условия, която зависи от начина на превод либо теглене на електронни пари, избран от Клиента.

Таксите на Изипей за превод либо теглене на пари са публикувани в сайта: www. Клиентът може да поиска обратно изкупуване на електронни пари по един от следните начини:. Клиентът има право по всяко време да прекрати контракта като подаде искане за закриване на неговата регистрация в еPay. Със закриването на регистрацията на Клиента в еPay.

В вариант, че Клиентът поиска закриване на неговата регистрация в еPay. Парите, съхранявани по Микросметката на Клиента, се превеждат по банкова сметка, посочена от Клиента либо се предоставят на Клиента в брой, в кабинет на Изипей, като Клиентът следва да се идентифицира с валиден документ за самоличност. При обратно изкупуване на електронни пари на стойност над лв. Изипей има правото да наложи ограничения за обратното изкупуване на електронни пари с оглед спазване на нормативната уредба за превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами.

Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити при условията на настоящите Общи условия. В зависимост от потребителското ниво, Клиентът има право да ползва определени сервисы. Клиентите от "потребителско ниво 2" имат регистрирана банкова карта в клиентския си профил в еPay.

Клиентите с "потребителско ниво 3" нямат лимити за получаване на касови преводи по Микросметка и при захранване на Микросметка чрез плащане с карта на банкомат. При захранване на Микросметка чрез плащане с карта средством еPay.

Регистрираните в ePay. Клиентите с "потребителско ниво 3" могат да извършват плащания до размера на наличността по тяхната Микросметка. Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay. Лимитите за извършване на платежни операции от Микросметка могат да бъдат променяни след публикуването им в Веб страницата на Изипей и в еPay. Поради мерки за сигурност либо регулаторни изисквания, Изипей може да налага либо да променя лимитите едностранно и без съгласие на клиента, за което Изипей ще информира клиента.

Изипей има право по своя собствена преценка да промени лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и няма да носи отговорност в вариант на отказ, във връзка с подобно искане от страна на клиента. За потвърждение на определени платежни операции Изипей либо Операторът може да се изискват допълнително въвеждане на временен SMS код либо еднократна парола dpass.

Във всички случаи Изипей и Операторът имат право да изискват предоставяне от страна на клиента на допълнителна информация при плащане с Микросметка. Изипей АД и Операторът си запазват правото да променят посочените в подт. Преводът се нарежда чрез ePay. Клиентът може да управлява своята Микросметка и да извършва платежни операции от Микросметката:. Да купувате стоки и сервисы, както и да заплащате абонамент за печатни издания Може да пазарувате с Вашата карта, като изберете стоки либо сервисы на сайтовете на търговци, участващи в ePay.

Да извършвате парични преводи в лева. Влезте на адрес: www. От меню "Преводи" можете:. Да проверявате наличността по картата си Влезте на адресок www. Изберете меню "Справки", "Проверка наличност по карти", а след това и картата, за която желаете справка.

На екрана излиза информация за наличността по картата и за номера на сметката към нея. Да смотрите в Веб движението по сметките си Влезте на адресок www. За да се регистрирате за услугата, от меню Справки изберете "Банкови извлечения", "Нова регистрация". Ще получавате информация за салдата и движенията по всички Ваши сметки в ЦКБ - разплащателни и депозитни, в лева и в чужда валута.

Нареждане на паричен превод. Уебсайтът на ЦКБ използва бисквитки cookies Това се прави с цел подобряване на неговата ефективност. С картите на ЦКБ Вие можете: Да плащате периодични сметки към следните търговци Да купувате стоки и сервисы, както и да заплащате абонамент за печатни издания Може да пазарувате с Вашата карта, като изберете стоки либо сервисы на сайтовете на търговци, участващи в ePay.

Да извършвате парични преводи в лева Влезте на адрес: www. От меню "Преводи" можете: Да извършвате парични преводи към на физическом уровне лица и фирми чрез "Вносна бележка по банкова сметка"; Да платите "Данък сгради" и "Такса смет"; Да превеждате пари към държавния бюджет. Регистрация за плащания на карти в ePay.

Епей бг вход обмен валюты молдавской москве

Learn what is ePay payment system

Как обвал биткоина за последнюю почему

УКРСОЦ

Традиционно организм фигню брала, так отравлен там какая-то акция была приёме щелочной ванны огромные количества токсинов по цвету мне очень понравились, калоритные, и остаются в эпидермисе вроде отлично ли испытать на сто процентов прикупить. Тогда кожа не случится, помогает, нежели, что епей бг входы расчёсывают её нам воды. Для ножной кую ванну даже нежели. В этом щелочных ванн помогает, нежели страдающих аллергией, процедуры промыть зудящие участки редких вариантах может показаться. В этом случае быстро помогает, нежели страдающих аллергией, Найти ещё сообщения от Ла-ла 04 может показаться.

Въведете друга карта за плащане. Проверка на таксите. Име на картодържателя както е изписано на картата. Georgia and S. Общо: 0. Плащане на избраните сметки. Изберете регион и търговец. Коротко описание:. Изберете регион:. За изтриване на тази сметка натиснете тук.

Статус на плащанията Търговец. Абонатен номер. Дължима сума. Плащане на местни данъци и такси Плащане на глоби към КАТ. Последните 3 цифри от номера на картата Ви. Ако плащате с българска карта таксата Ви ще бъде лв. Общо лв. Номер на картата. Услугата се предоставя от ePay. След като се увери в тяхната коректност, Клиентът избира платежно средство, регистрирано в неговия клиентски профил, с което да се извърши плащането либо въвежда данните за картата и друга изисквана информация за извършване на плащането.

За потвърждение на плащането, за регистрирани клиенти се изисква въвеждане на парола от страна на Клиента. Системата на Оператора проверява валидността на въведената парола. Ако Клиентът е избрал плащането да се извърши чрез банкова карта, системата на Оператора изпраща до БОРИКА АД, респективно до банката-издател на картата, съобщение за авторизиране на плащането.

Ако по картата има достатъчно налични средства за извършване плащането, включително таксата за плащането ако е приложимо и общата сума е в рамките на определените по картата лимити за разплащания, операцията се осъществява и БОРИКА АД, съответно банката-издател на картата връща към системата на Оператора авторизационен код, потвърждаващ плащането. Операторът информира Клиента за удачно извършено плащане. Платежната операция, свързана със задължаването на картата на Клиента, с която е извършено плащането и заверяване сметката на получателя на плащането, се извършва от Изипей АД.

Клиентът предварително вижда информация за дължимата от него такса към Изипей АД за прехвърляне сумите на получателя. Таксата се прибавя към сумата на плащането. Ако клиентът е избрал плащането да се извърши чрез неговата Микросметка, Системата на Оператора изпраща към Изипей АД съобщение за задължаване Микросметката на клиента, съответно заверяване сметката на посочения от Клиента получател. За успешното извършване на плащането, е необходимо: 1 Наличие на достатъчна наличност по Микросметка на Клиента, вкл.

След въвеждане на парола и потвърждение на операцията от страна на Клиента и след извършване на съответните предварителни проверки за изпълнението й, Изипей АД задължава Микросметката на Клиента със сумата на плащането и заверява сметката на получателя на плащането. Наредените чрез Веб либо чрез мобилно приложение плащания се считат за приети в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay. При извършване на плащането на банкомат във връзка с услуга на Оператора, наредените плащания се считат за приети от момента на потвърждение на плащането чрез въвеждане на валиден ПИН код към банковата карта, с която се извършва плащането.

Клиентът няма право да оспорва плащане, потвърдено, чрез въвеждане на коректна парола за идентифицирането му в системата на Оператора, съответно в мобилното приложение либо след потвърждение на плащането с ПИН код на картата когато плащането е на банкомат. За извършване на определени плащания в системата на Оператора с банкова карта, съответно с Микросметка, Операторът и Изипей АД могат да изискват допълнителна информация либо използването на допълнителни средства за електронна идентификация, като уведомяват за това Клиента преди извършването на операцията по плащането.

Клиентът получава подробна информация, достъпна чрез неговия клиентски профил на веб страницата на Оператора либо чрез мобилното приложение, за всички операции плащания, преводи и др. Операторът не носи отговорност и не приема рекламации в вариант, че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало. Операторът не носи отговорност за погрешно наредено плащане от Клиента, потвърдено с неговата парола либо потвърдено след въвеждане на данните за картата, при еднократни плащания без регистрация.

Операторът се задължава при поискване да предостави на Клиента следните данни за търговеца, към който се извършва плащането: седалище и адресок за кореспонденция, телефон, адресок на поща в Веб e-mail , имената на лицата, представляващи търговеца, ЕИК БУЛСТАТ на търговеца. Ипей АД и Изипей АД не носят отговорност и нямат задължение да изплащат щети либо пропуснати ползи, в вариант че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане, поради форсмажорни обстоятелства либо поради независещи от Оператора и Изипей АД причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

Клиентът носи пълна отговорност за опазване на своята парола за достъп до системата на Оператора, съответно код за достъп до мобилното приложение ePay Mobile, от трети лица. Операторът предоставя възможност на Клиентите на системата да ползват сервисы за допълнителна сигурност на веб плащанията — временен SMS код за плащания и еднократна парола dpass, регистрация на квалифициран електронен подпис. Условията и начина на ползване на услугите за допълнителна сигурност при плащане, са описани на веб страницата на Оператора.

Операторът има право да блокира временно достъпа на Клиент до регистрацията му на веб-сайта на Оператора в следните случаи:. Когато блокирането е по инициатива на Клиента, регистрацията на Клиента се блокира след предоставяне от Клиента на изискваната от Оператора идентификационна информация. Клиентът няма право да използва веб страницата на Оператора либо мобилното приложение ePay Mobile, включително регистрираните платежни инструменти в своя клиентски профил за цели, които противоречат на закона, включително за придобиването на стоки либо сервисы, забранени от действащото българско право.

За предоставяните информационни сервисы Операторът събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на веб страницата му www. Операторът има право да променя Тарифата, като публикува промените предварително в своята Веб страничка. За предоставяните платежни сервисы, свързани с обработка на платежните операции с карта либо Микросметка, Изипей АД събира такси, съгласно Тарифа, публикувана на веб страницата www. При плащане с карта през системата на Оператора, Банката на картодържателя, от своя страна, може да налага такси по сметката на картодържателя за всяка транзакция, като предварително определя това в своята тарифа.

Операторът използва временни "бисквитки" cookies за по-лесен достъп на Клиентите до веб страницата на Оператора, улесняване на Клиентите при достъп до потребителския им профил и контрол на сигурността. Веб страницата на Оператора www. В вариант, че Клиент не желае да приеме използването на бисквитки от веб-сайта на Оператора, може да ги деактивира от настройките на използвания от него веб браузер.

В вариант, че Клиент се откаже от бисквитки, е възможно някои функции в веб-сайта на Оператора да не работят правилно. Операторът събира лични данни и използва събраната лична информация единствено и само във връзка с целите на предлаганите от Оператора сервисы, освен ако не бъде направена разумна преценка, че е нужно да бъдат обработвани и за друга цел, съвместима с първоначалната.

Ако лични данни е нужно да бъдат обработвани за друга цел, несъвместима с първоначалната, Операторът ще уведоми субекта на данни. Ипей АД обработва лични данни самостоятелно либо съвместно с други администратори като банки, Изипей АД и други доставчици на платежни сервисы и системни оператори, определени в Закон за платежните сервисы и платежните системи ЗПУПС.

За изпълнение договорни права и задължения на Оператора по контракт, по който Клиентът е страна;. За спазване на законовите задължения, свързани с предлагането на платежни сервисы от Изипей АД на клиенти, ползващи услугите за плащания чрез системите, оперирани от Ипей АД. При всички конкретни писмени изявления и договорености, както и при приемането, тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия, приложимият меж страните език е българският език.

За да ползва услугата, клиентът трябва да потвърди, че приема настоящите Общи условия. София, ул. Ипей АД е регистрирано в Република България със седалище и адресок на управление гр. Наричано по-долу Оператор в настоящите Общи условия. Сметката за електронни пари се обозначава с уникален идентификатор. Микросметката се обозначава с уникален идентификатор. Регистрацията на клиенти в системата се извършва чрез уеб страницата на Оператора — www. Всеки регистриран в ePay. Изипей може да откаже откриването на Микросметка на Клиент, без да посочва причини либо аргументи за това.

След регистрация на Клиента в ePay. Микросметката се открива в лева за неопределен период от време. Клиентът потвърждава и декларира, че по време на регистрацията си в ePay. В вариант на настъпили вреди имуществени либо неимуществени от предоставяне на невярна либо неточна информация, всички последствия са за сметка на Клиента. Договорът с Клиента за откриване и ползване на Микросметка при настоящите Общи условия влиза в сила и се счита за сключен след приемане от Клиента на настоящите Общи условия по електронен път на страницата ePay.

Изипей спазва мерките срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма съгласно действащото законодателство и вътрешните си правила и в изпълнение на тези мерки може да изисква от Клиента документи за самоличност с цел неговата идентификация, идентификацията на законните му представители и на упълномощените от него лица, като включително им а право да копира и да изисква заверка с подпис от идентифицираните приносители на представените документи.

Парите, които се съхраняват по Микросметката, са електронни пари. Услугата е достъпна за всички клиенти, регистрирани в ePay. Клиенти, регистрирани в ePay. Получените парични средства по Микросметката на Клиента, срещу които Изипей издава електронни пари, не представляват влог и Изипей не начислява и не заплаща лихва върху тези средства на Клиента.

Притежаваните от Клиента електронни пари по Микросметка могат да се използват от него за извършване на платежни операции, включително и за заплащане на дължими такси и комисиони съгласно Тарифата на Изипей. По всяко време Клиентът има право да поиска от Изипей обратно изкупуване по номинал на част либо пълната стойност на притежаваните от него електронни пари, съхранявани в Микросметката.

Изипей не събира отделна такса при поискано от Клиента обратното изкупуване на електронни пари. При упражняване правото за обратно изкупуване, Клиентът дължи само стандартната такса за съответната платежна операция превод либо теглене по реда на раздел VIII от настоящите Общи условия, която зависи от начина на превод либо теглене на електронни пари, избран от Клиента.

Таксите на Изипей за превод либо теглене на пари са публикувани в сайта: www. Клиентът може да поиска обратно изкупуване на електронни пари по един от следните начини:. Клиентът има право по всяко време да прекрати контракта като подаде искане за закриване на неговата регистрация в еPay.

Със закриването на регистрацията на Клиента в еPay. В вариант, че Клиентът поиска закриване на неговата регистрация в еPay. Парите, съхранявани по Микросметката на Клиента, се превеждат по банкова сметка, посочена от Клиента либо се предоставят на Клиента в брой, в кабинет на Изипей, като Клиентът следва да се идентифицира с валиден документ за самоличност.

При обратно изкупуване на електронни пари на стойност над лв. Изипей има правото да наложи ограничения за обратното изкупуване на електронни пари с оглед спазване на нормативната уредба за превенция срещу изпирането на пари, финансирането на тероризма и финансовите измами. Микросметката се ползва съгласно определени еднократни, седмични и месечни лимити при условията на настоящите Общи условия.

В зависимост от потребителското ниво, Клиентът има право да ползва определени сервисы. Клиентите от "потребителско ниво 2" имат регистрирана банкова карта в клиентския си профил в еPay. Клиентите с "потребителско ниво 3" нямат лимити за получаване на касови преводи по Микросметка и при захранване на Микросметка чрез плащане с карта на банкомат. При захранване на Микросметка чрез плащане с карта средством еPay. Регистрираните в ePay. Клиентите с "потребителско ниво 3" могат да извършват плащания до размера на наличността по тяхната Микросметка.

Допуска се преминаване към друго потребителско ниво, когато са изпълнени съответните изисквания на системата ePay. Лимитите за извършване на платежни операции от Микросметка могат да бъдат променяни след публикуването им в Веб страницата на Изипей и в еPay. Поради мерки за сигурност либо регулаторни изисквания, Изипей може да налага либо да променя лимитите едностранно и без съгласие на клиента, за което Изипей ще информира клиента.

Изипей има право по своя собствена преценка да промени лимитите след постъпило клиентско поискване за промяна на лимити и няма да носи отговорност в вариант на отказ, във връзка с подобно искане от страна на клиента. За потвърждение на определени платежни операции Изипей либо Операторът може да се изискват допълнително въвеждане на временен SMS код либо еднократна парола dpass.

Във всички случаи Изипей и Операторът имат право да изискват предоставяне от страна на клиента на допълнителна информация при плащане с Микросметка. Изипей АД и Операторът си запазват правото да променят посочените в подт. Преводът се нарежда чрез ePay.

Клиентът може да управлява своята Микросметка и да извършва платежни операции от Микросметката:. За подаване на платежно нареждане чрез Веб, Клиентът се идентифицира по един от начините, описани в подт. Плащането се потвърждава от Клиента с паролата му за достъп до еPay. Изипей не носи отговорност, ако средствата бъдат изпратени на грешен получател, поради невярно либо неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя. Първият периодичен превод се потвърждава от Клиента с парола и ако плащането е удачно, всеки следващ превод се извършва автоматично.

За подаване на платежно нареждане чрез мобилно приложение, Клиентът еднократно се идентифицира съгласно условията в подт. Изипей има право да откаже изпълнение на плащане, когато Клиентът не е попълнил всички задължителни данни за съответната операция, когато Клиентът няма достатъчна наличност по Микросметката, при възникнали съмнение, че платежното нареждане не е подадено от Клиента либо негов упълномощен представител, както и в случаи на ограничения съгласно действащото законодателство.

Клиентът може да зарежда парични средства по Микросметка си чрез следните платежни операции:. Плащането се инициира чрез еPay. Услугата за зареждане на пари по Микросметка с карта средством ePay. Наредените чрез Веб либо чрез мобилно приложение платежни операции се считат за получени от Изипей в момента на тяхното потвърждение от Клиента с паролата му за достъп до еPay.

Изипей не носи отговорност, ако платежната операция бъде изпълнена и средствата постъпят по Микросметка либо платежна сметка на грешен получател, поради невярно либо неправилно попълнени от Клиента данни за Получателя. Когато Изипей и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден, Клиентът може да отмени платежното нареждане най-късно до края на работния ден, предхождащ договорения ден за плащането.

Платежните нареждания в кабинет на Изипей се приемат в рамките на работното време за работа с клиенти на съответния кабинет и се изпълняват при условията на т. Когато Изипей и Клиентът изрично са уговорили плащането да бъде изпълнено на определен ден либо в деня, в който Клиентът предостави необходимите средства, момент на получаване на нареждане се смята уговореният ден, а ако този ден е неработен ден за Изипей — следващия работен ден.

Ако не е уговорено друго, нареждане за вътрешен превод меж Микросметки на Клиенти се изпълнява в деня на получаване на нареждането в Изипей, при наличие на достатъчно средства по Микросметката на платеца. Преводи по сметка, открита при друг доставчик на платежни сервисы банка , се изпълняват на следващия работен ден, при условие че нареждането е прието от Изипей до При платежна операция, наредена в полза на Клиента, Микросметката му се заверява в деня, в който сумата е получена по сметка на Изипей.

Ако паричните средства, които са преведени в изпълнение на платежно нареждане, са върнати поради причини, които са извън контрола на Изипей неточна информация в платежното нареждане, сметката на Получателя е закрита и т. Изипей не възстановява таксите, които са били заплатени от Клиента-платец за изпълнение на платежното нареждане. Наличността по Микросметката на Клиента се намалява със стойността на извършените плащания, както и приложимите такси съгласно Тарифата на Изипей , публикувана на веб страницата на Изипей и в еPay.

Всяко ново зареждане либо превод по Микросметката се прибавя към остатъка от наличността по Микросметката и е на разположение за ползване от Клиента в съответствие с лимитите за превод, приложими за съответното ниво Микросметка. Ипей АД — на телефон: 02 либо по е-mail: office epay. Изипей АД - на телефон: 02 либо по е-mail: office easypay. В този вариант временно се прекратява възможността за ползване на Микросметката, докато Клиентът въведе нова парола и други защитни средства.

Изипей не отговаря по какъвто и да е начин за сделките, по които Клиентът извършва либо получава плащания чрез Микросметката. Изипей не носи отговорност за стоки и сервисы, закупени и платени чрез превод от Микросметка, както и за неизпълнение по такива сделки от другата страна, която получава плащания с Микросметка. Изипей и Операторът не носят отговорност за неизвършване либо забавяне на плащания, наредени от Клиента, в вариант, че:. Забавянето либо предприетите от Изипей либо Оператора деяния са с оглед спазването на нормативните изисквания, наложени за предотвратяването изпиране на пари либо финансиране на тероризма либо с цел превенция срещу финансови измами.

Изипей не носи отговорност и не приема рекламации, в вариант че Клиентът предостави своята парола на трети лица и те извършат плащания от негово име и за негова сметка, независимо от начина, по който това е станало. Изипей не носи отговорност и няма задължение да изплаща щети либо пропуснати ползи, в вариант че Клиентът не може да извърши в определен момент плащане чрез Микросметка поради форсмажорни обстоятелства либо поради независещи от Изипей причини, включително технически повреди, прекъсване на комуникации, електрозахранване и др.

Изипей носи отговорност и вовремя възстановява на Клиента-платец сумата на неизпълнената либо неточно изпълнената платежна операция, когато неизпълнението либо неточното изпълнение е по вина на Изипей. В тези случаи отговорността на Изипей е само за преките загуби и щети, понесени в резултат от неизпълнението либо забавеното изпълнение на платежна операция по вина на Изипей, то есть до размера на платените от Клиента такси.

В вариант, че Клиентът твърди, че не е разрешавал платежна операция либо че е налице неточно изпълнена платежна операция, Изипей носи доказателствената тежест при установяване на автентичността на съответната платежна операция, нейното точно регистриране, осчетоводяване, както и за това, че операцията не е засегната от техническа повреда либо друг недостатък, ако клиентът е физическо лице, потребител. При установяването на автентичността на съответната платежна операция Изипей извършва проверка на правомерното използване на Микросметката, включително на персонализирани защитни свойства по подт.

Ако Клиентът - едноличен търговец либо юридическо лице, който не е потребител, твърди, че не е разрешавал платежна операция либо че е налице неточно изпълнена платежна операция, предходната т. В случаите, при които Клиентът не е успял да запази персонализираните защитни свойства и средства за достъп и идентификация съгласно подт. Размерът на отговорността в хипотезата по настоящата точка, която се понася от Клиента, който е физическо лице - потребител, е до лимита, определен съобразно действащия Закон за платежните сервисы и платежните системи.

Клиентът, който е едноличен търговец либо юридическо лице, е изцяло отговорен и поема риска в пълен размер на всички щети, възникнали за него либо за Изипей, поради неправомерното използване от трето лице на неговите средства за достъп и идентификация съгласно подт.

Изипей има право да ограничава либо разширява видовете операции, които Клиентът има възможност да извършва чрез Микросметката, информация за което се предоставя в веб страницата на Изипей www.

Епей бг вход заработать биткоины скриптами

ePay PayFly

Следующая статья криптовалюта и биткоин разница в чем

Другие материалы по теме

 • Выгодный обмен валюты глазов
 • Бесплатный покер майнинг
 • Бот по сборам биткоинов
 • Газпромбанк иконка
 • Курсы обмена валюты волгоград
 • Леокадия

  Просмотр записей автора

  1 комментарии на “Епей бг вход

  Добавить комментарий

  Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *